fanavary teach

آشنایی با کتاب كار وفناوري

سؤالات سند تحول بنيادين

1- در اهميت موضوع آموزش و پرورش اين جمله از كدام شخصيت است؟ " بهترين و برجسته ترين فكرها بايد بنشينند براي آموزش و پرورش طراحي كنند."

الف) امام راحل     ب) مقام معظم رهبري          ج) رئيس جمهور      د) وزير آموزش و پرورش

2- تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بايد تحقق بخش كدام موضوع باشد؟

الف) حيات طيبه              ب) ارزشها      ج) تعالي و پيشرفت   د) انسانهاي عالم و متقي

3- بر طبق سند تحول آموزش و پرورش، خود ارزيابي و پاسخگو بودن نسبت به نظارت و ارزيابي بيروني يكي از وي‍ژگيهاي .... است.  

الف) مدرسه      ب) دانش آموز       ج) سند تحول آموزش و پرورش       د) توسعه آموزش و پرورش

4- موثرترين عنصر در گزاره هاي تحول بنيادين براي تحقق مأموريت هاي تعليم و تربيت رسمي چيست؟

الف) كسب شايستگي ها          ب) بصيرت آموزش خواهان          ج) تكوين و تعالي بشري    د) معلم

5) استقرار مديران اثربخش، كارامد، مسؤوليت پذير در كدام مقوله سند چشم انداز گنجانده شده است؟

الف) راهبردهاي كلان             ب) هدفهاي كلان            ج) چشم انداز و بيانيه ي ماموريت    د) چارچوب نهادي و نظام اجرايي

6- بايدها و نبايدهاي اساسي كه تمام اجزاء و مؤلفه هاي نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي ملزم به هماهنگي با آن هستند كدامند؟

الف) گزارههاي ارزشي مندرج در بيانيه             ب) آموزه هاي قرآن كريم و نقش معنوي ائمه

ج) هدايت و تربيت پيامبر اكرم                                د) آموزه هاي بنيادين مهدويت

7- عامل اثرگذار اجتماعي و مولد نيروي انساني و سرمايه فرهنگي و معنوي مورد تأكيد در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كدامند؟

الف) مدرسه   ب) آينده پژوهي و پالايش تحولات    ج) تقويت شأن حاكميتي نظام تعليم و تربيت  د)نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي

8- چشم انداز و اهداف تعليم و تربيت در افق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، كدام سال تعيين شده است؟

الف) 1409         ب) 1400       ج) 1404       د) 1419

9-  مباني نظري سند ملي آموزش و پرورش شامل كدام موضوع مي باشد؟

الف) فلسفه تعليم و تربيت در جمهوري اسلامي ايران         ب) فلسفه تعليم و تربيت رسمي عمومي در جمهوري اسلامي ايران 

ج) رهنامه نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در جمهوري اسلامي ايران          د)همه موارد

10- گسترش و تأمين همه جانبه عدالت آموزشي و تربيتي مربوط به كدام گزينه مي باشد؟

الف) هدفهاي كلان               ب) چشم انداز            ج)راهبردهاي كلان                 د) راهكارها

11- بر اساس سند تحول بنيادين ، وزارت آموزش و پرورش ماموريت دارد كه به كدام دوره ي تحصيلي بپردازد؟

الف) به سه دوره تحصيلي 4 ساله     ب) 4 دوره تحصيلي 3 ساله     ج) به 3دوره لازم التعليم           د) به 3دوره(6-3-3)

12-پيوستگي در تدوين برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت به هنگام كدام يك از مراحل سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بايد مورد توجه قرار گيرد؟

الف) بازنگري و بازسازي ساختارها                ب) عملياتي كردن احكام سند             

ج) طراحي، تدوين و اجراي برنامه   د) توسه مشاركت بخش دولتي و غير دولتي

13- استفاده از شبكه ملي اطلاعات و ارتباطات،كتابخانه و فعاليتهاي برون مدرسه به ويژه مساجد براي تقويت كدام معرفت الهي است؟

الف)اعتقاد به توحيد        ب) اعتقاد به معاد         ج) اعتقاد به ولايت            د) همه ي موارد

14- توسعه ظرفيت ها و توانمندي هاي آموزشي و پرورشي در نهايت منجر به چه دستاوردي مي گردد؟

الف) حضور فعال و سازنده در صحنه هاي بين المللي و منطقه اي     ب) حضور فعال معلمين

ج) حضور در صحنه هاي برون منطقه اي                            د) ) حضور فعال دانش آموزان

15- در سند تحول، اولويت بخشي در تامين و تخصيص منابع براي كدام مقطع لحاظ شده است؟

الف) متوسطه اول       ب) ابتدايي       ج) متوسطه دوم              د) دوره متوسطه

16- اساس طراحي، تدوين و اجراي برنامه درسي ملي چيست؟

الف) اسناد تحول راهبردي     ب) باز توليد برنامه هاي درسي موجود با تاكيد بر تفاوتهاي فردي

ج) باز توليد برنامه هاي درسي موجود با تاكيد بربهره گيري از تجهيزات و فناوري هاي نوين آموزشي و تربيتي در راستاي اهداف   د) همه موارد

17-تدوين برنامه جامع مشاركت خانواده و نهادهاي تربيتي و آموزشي چه منافعي دارد؟

الف) تقويت فرهنگ تربيتي          ب) تحقق شايستگيهاي پايه دانش آموزان    ج) پايداري نظام تعليم و تربيت        د) الف و ب

18- بر اساس سند تحول بنيادين تعميم دوره پيش دبستاني با تاكيد بر چه موضوعاتي بايد انجام شود؟

الف)آموزشهاي قراني              ب) اموزشهاي تربيت بدني و اجتماعي          ج) اموزشهاي حرفه اي و آيين و رسوم    د)موارد الف و ب

19- در راستاي تقويت نقش شوراهاي آموزش و پرورش در سند تحول بنيادين چه راهكاري ارائه شده است؟

الف) اصلاح قوانين و مقررات موجود      ب) فراهم كردن تسهيلات و امتيازات مناسب براي

اعضاي شورا     ج) ايجاد ساز و كار قانوني براي افزايش مشاركت اوليه                          

د) بهينه سازي نظام پرداختها

20- كداميك از موارد زير جزو راهكارهاي تغيير و نواوري در نظام تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين مي باشد؟

الف) ايجاد شبكه پژوهشي فعال و فراگير در درون ساختار نظام تعليم و تربيت

ب) اصلاح و به روز آوري روشهاي تعليم و تربيت    ج) توسعه ضريب نفوذ شبكه ملي اطلاعات

و ارتباطات ( اينترانتد) ايجاد تنوع، فرصتهاي تربيتي در مراكز آموزشي و تربيتي

21- جهت ارتقاي جايگاه و افزايش كيفيت و كارآمدي علوم انساني در نظام تعليم و تربيت كدام راهكار زير مناسب است؟

الف) جذب و تربيت معلمان مستعد      ب) دانش افزايي مستمر معلمان        ج) تدوين منابع علوم انساني مبتني بر جهان بيني اسلامي    د) همه موارد

22- طبق بند تامين و بسط عدالت در تعليم و تربيت، چند درصد از برنامه هاي آموزشي به معرفي حرفه ها و هنرها اختصاص مي يابد؟

الف)10 تا 20 درصد        ب) 20 تا 30 درصد           ج) 15 تا 25 درصد      د) تا 40 درصد

23- اضافه شدن درس مديريت و سلوك مناسب خانواده به جدول برنامه ي درسي كدام دوره الزامي مي باشد؟     

الف) دوره ابتدايي                  ب) متوسطه                   ج) پيش دبستاني             د) دانشگاه

24- بر اساس سند تحول بنيادين، در متناسب سازي فضاهاي فيزيكي، آموزشي و تربيتي با نيازهاي ويژه و تفاوت هاي جنسيتي دانش آموزان، چه مواردي مورد تاكيد مي باشد؟

الف) الزامات نهادينه سازي فرهنگ ايماني و عفاف و پوشش و رعايت احكام محرميت در

محيط   ب) اهتمام به طراحي، ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه               

ج) طراحي و ساخت فضاهاي تربيتي متناسب با اقتضائات برنامه درسي

د) اهتمام به طراحي، ساخت و تجهيز مناسب فضاي سبز

25- اختصاص اعتبارات خاص براي فعاليتهاي پژوهشي معلمان در كدام هدف عملياتي سند تحول بنيادين قيد شده است؟

الف) باز مهندسي سياستها و باز تنظيم اصول حاكم                    ب) ايجاد و متناسب سازي

فضاهاي تربيتي    ج) تامين و بسط عدالت در برخورداري از فرصتهاي تعليم و 

تربيت                       د) تنوع بخشي در ارائه خدمات آموزشي

26- بر اساس سند تحول بنيادين"رابطه معلم و دانش آموز" بر چه اصلي تاكيد شده است؟

الف) دانش آموز محوري    ب) معلم محوري              ج) آماده سازي بنيه علمي دانش

آموزان       د) تغيير نگرش به آموزش و پرورش

27- در سند تحول، بر ارتقاي منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه اي منابع انساني به كدام اصل اشاره شده است؟

الف) نقش الگويي و جايگاه معلم      ب) گراميداشت معلم        ج) مشاركت معلمان در

مديريت مدارس      د)نام گذاري مدارس به نام خيرين

28- حضور نظام مند و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبي در امور مدرسه مربوط به

كدام هدف زير مي شود؟

الف) افزايش نقش مدرسه به عنوان يكي از كانونهاي پيشرفت محلي            ب) تنوع بخشي

محيط يادگيري ج) بسط و عدالت آموزشي                          د) تقويت بنيان خانواده

29- تربيت انسانهاي موحد، مومن، معتقد به معاد و متعهد به مسؤوليت ها جزو كدام اهداف مي باشد؟

الف) اهداف كلان               ب) راهبردهاي كلان            ج) اهداف عملياتي         د) چشم انداز

30- منظور از نظام" دوري" در سازمان دهي معلمان در مقطع ابتدايي در سند تحول بنيادين

آموزش و پرورش چيست؟

الف) همراهي معلم با دانش آموزان در مقطع ابتدايي                   ب) همراهي معلم با دانش

آموزان در چند پايه تحصيلي    ج) همراهي معلم با دانش آموزان در پايه چهارم و پنجم

ابتدايي             د) همراهي معلم با دانش آموزان در مقاطع تحصيلي

31- سياست گذاري و تصميم گيري كلان در فرايند تحول بنيادي نظام تعليم و تربيت بر عهده ي چه شورايي مي باشد؟

الف) شوراي عالي انقلاب فرهنگي           ب) شوراي عالي آموزش و پرورش       

 ج) شوراي سياستگذاري      د) الف و ب

32- گزارش نحوه و ميزان همكاري دستگاهها، براي تحقق اهداف تحول بنيادين آموزش و

پرورش به صورت سالانه توسط وزير آموزش و پرورش به چه نهادي ارائه خواهد شد؟

الف) شوراي عالي انقلاب فرهنگي         ب) شوراي عالي آموزش و پرورش       

ج) شوراي نگهبان        د) مجمع تشخيص مصلحت نظام

33- راهكار ارائه شده در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به منظور استقرار نظام

ارزشيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمي عمومي كدام است؟

الف) ايجاد نظام رتبه بندي مدارس و موسسات آموزش و پرورش

ب) اصلاح و بازنگري ساختار دوره هاي آموزشي بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب

فرهنگي    ج) تحول در ساختار و مديريت زمان آموزش در مدارس

د) باز طراحي و ساماندهي تقويم سال تحصيلي با رعايت انعطاف و توجه به شرايط اقليمي با

تاكيد بر بهينه سازي تعطيلات

34- با حمايت مادي و معنوي از كرسي هاي نظريه پردازي در علوم تربيتي و روشهاي تعليم و

تربيت، كدام موضوع مهم حاصل مي گردد؟

الف) تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويكرد تعالي بخش، پويا و بالنده

ب) ارتقاي كيفيت فرايند تعليم و تربيت با تكيه بر استفاده هوشمندانه از فناوري هاي نوين

ج) توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوري، نظريه پردازي و مستندسازي تجربيات تربيتي بومي

د) برقراري الگوي جبران خدمات و تامين رفاه نيروي انساني درخور منزلت فرهنگيان

35- تحقق ارزشها و آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامي مستلزم تلاش در بعد ....... است.

الف) فرهنگي                 ب) علمي                        ج) اجتماعي                    د) همه موارد

36- علت تدوين سند تحول بنيادين آموزش و پرورش چيست؟

الف) نظام فعلي آموزش و پرورش با چالش هاي جدي روبرو است.     ب) نظام فعلي آموزش

و پرورش پاسخگوي تحولات محيطي نمي باشد

ج) نظام فعلي آموزش و پرورش پاسخگوي نيازهاي جامعه نمي باشد.                           

د) همه موارد

37 - بر اساس  سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، در ايجاد نظام ارزيابي صلاحيت معلمان

چه مواردي مدّ نظر مي باشد؟

الف) شايستگي هاي اخلاقي، اعتقادي

ب) شايستگي هاي تخصصي و ارزشيابي متناسب با مباني و اهداف سند تحول بنيادين

آموزش و پرورش ج) شايستگي هاي انقلابي و حرفه اي                      د) همه گزينه ها

38- فرايند ترميم سند تحول راهبردي نظام تعليم و تربيت در بازه زماني چند ساله به تصويب

خواهد رسيد؟

الف) در بازه زماني 5 ساله        ب) در بازه زماني4ساله     ج) در بازه زماني6 ساله               

د) پس از برنامه پنجم توسعه

39- كداميك از راهبردها تمام اهداف كلان را در بر مي گيرد؟

الف) استقرار نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي        ب) گسترش و تعميق فرهنگ پژوهش

و ارزشيابي     ج) توسعه و نهادينه كردن عدالت آموزشي و تربيتي در مناطق مختلف

كشور               د) استقرار نظام مديريت اثربخش ، كارامد

40- تدوين برنامه هاي عملياتي لازم در راستاي ترويج، تقويت مستمر و تحكيم فضايل اخلاقي

در محيطهاي تربيتي با تاكيد بر چه عواملي امكان پذير است؟

الف) اولويت كرامت، عزت نفس، حيا و عفت در تمام دوره هاي تحصيلي     

ب) دوستي و دوست يابي و پرورش صحيح دانش آموز         

ج) الگوسازي و پرورش صحيح مربي                     

د) زمينه سازي براي استقرار دولت عدل مهدوي(عج)

 

نوشته شده در سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 19:8 توسط الهه فرمنش |